Příjem, propuštění a transport klientů

Návrh na přijetí klienta

Klient je přivezen do nemocnice po předchozím objednání, po telefonické domluvě mezi nemocnicí a ošetřujícím lékařem akutního lůžka, sociální pracovnicí nemocnice poskytující akutní péči, nebo jiným způsobem.

Zdravotní, sociální, případně hygienicko-epidemiologické informace o klientovi jsou nemocnici doručeny k prostudování dříve, než je nemocný přijat na lůžko nemocnice. Jde o tzv. návrh na přijetí na lůžko následné péče. Tento „návrh“ je do nemocnice doručen zpravidla faxem.

Z akutního lůžka, případně z bydliště, či jiného zdravotnického zařízení je nemocný transportován zpravidla sanitním vozem, případně individuálním dopravním prostředkem. Klient je z dopravního prostředku převezen pomocí výtahu na jedno z oddělení.

Přijem klienta

Po seznámení se s prostředím oddělení a se základními údaji souvisejícími s hospitalizací, je uložen na lůžko nemocničního pokoje. Zdravotní sestra a později lékař realizují základní administrativní úkony (základní osobní údaje, zdravotní dokumentace apod.).

Oblečení klienta podléhá základní prohlídce a zaregistrování a uložení do skříně na šaty, která je na některém z oddělení součástí vybavení nemocničního pokoje. Kopie registrace uloženého oblečení je uložena ve zdravotnické dokumentaci, originál je předán klientovi.

Cenné věci, které si pacient přinese sebou do nemocnice, jsou též sepsány. Pokud klient projeví zájem, je možné cennosti uložit do nemocničního trezoru.

Ukončení hospitalizace

Po ukončení hospitalizace v nemocnici je klient zpravidla propuštěn do domácí péče, případně přeložen do sociálního zařízení (domova důchodců), případně jiného zdravotnického zařízení. Klienti, kteří jsou propuštěni do domácí péče, jsou poučeni o tom, že do tří dnů navštíví svého praktického lékaře.

Při akutním zhoršení zdravotního stavu klienta, je dojednán překlad na akutní lůžko, a to podle charakteru onemocnění. Akutní interní stavy na interní oddělení, akutní chirurgické příhody podle charakteru příhody na příslušné pracoviště (chirurgie, ortopedie, traumatologie apod.), akutní gynekologické stavy na příslušné ženské lůžko.

S každým pacientem, který je z nemocnice propuštěn, je předána i propouštěcí zpráva, případně zpráva překladová.
Při odchodu z nemocnice si klienti vyzvednou své oblečení, případně uložené cennosti. Převzetí věcí potvrdí svým podpisem.

Přeprava nemocných do jiných zdravotnických zařízení, případně do jiných zařízení, jakožto i domů, je zajištěna sanitním vozem.

Nahoru