Česká asociace pro nádorovou terapii

Naše nemocnice je zaměřená na pomoc nemocným s pokročilou formou nádorového onemocnění v domě nemocného.

Společnost ČANT

Naše nemocnice je též sídlem České asociace pro nádorovou terapii (ČANT). V nemocnici je školicí středisko pro pracovníky podobných forem pomoci nádorově nemocným.


Společnost ČANT byla založena v roce 1992 členy rytířského řádu svatého Lazara Jeruzalémského v Praze, jako nadace po vzoru italské Associazione Nazionale Tumori (ANT).

Jejím posláním je:

  • Eubiosie, tedy právo na důstojný život pacienta do posledního dne. Jedná se o pomoc nemocným v pokročilém stádiu nádorového onemocnění tak, aby jim byla prostřednictvím odborné péče zajištěna možnost relativně kvalitního života v jejich rodinném prostředí bez bolesti a případně i bez dalších komplikací, které tato onemocnění často provázejí.
  • Stará se i o to, aby tito nemocní měli možnost využít každou šanci na případné další léčení své choroby, pokud by to bylo možné a přínosné.


V České republice spolupracuje ČANT především s praktickými lékaři, kteří absolvovali doškolovací kurzy zaměřené tímto směrem, a kteří se o takto postižené starají v jejich domovech. Pokud je nutné tyto nemocné hospitalizovat, je nemocnice připravena tak učinit.

Zajištění kvalitní péče o pacienty s pokročilými stádii nádorových onemocnění je celoevropský problém. ČANT se proto snaží tuto formu pomoci rozšířit na více lokalit v naší zemi. Za své sídlo zvolila organizace právě tuto nemocnici, kde je možné tento způsob péče o onkologicky nemocné ověřovat tak, jako je tomu i v jiných zemích, v nichž systém péče o nemocné s pokročilým nádorovým onemocněním poskytují obdobné neziskové organizace typu ANT International.


S použitím textů, ústních sdělení a informací profesora MUDr. Oskara Andryska, Dr.Sc., zpracoval MUDr. Zdeněk Kovařík, MBA

P.S.: Tato společnost byla v květnu 2024 z moci úřední zrušena.

Nahoru