Domácí řád

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení.

Pravidla v kostce

Vítáme vás v naší nemocnici. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení.

Snahou našich kvalifikovaných specialistů, lékařů, sester a ostatních členů zdravotnického týmu i pomocného personálu je, co nejdříve a při tom citlivě, ohleduplně a s porozuměním pomoci Vám k dosažení a upevnění nejcennější lidské hodnoty, Vašeho zdraví.

V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel domácího řádu, která jsou závazná pro všechny naše pacienty.

 1. Při vstupu do nemocnice, během přijímacího řízení, prosím, předložte průkaz vaší zdravotní pojišťovny, která nám uhradí náklady spojené s vaší léčbou. Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na základě předem uzavřené dohody. V tomto případě provedete úhradu péče v hotovosti proti vystavenému účtu.
 2. Při přijetí na lůžkové oddělení prosím odevzdejte své svršky a prádlo pracovníkům nemocnice, kteří zajistí jeho uložení v šatně. Pro pobyt v nemocnici můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan). Pokud je nemáte k dispozici, poskytneme vám prádlo ústavní. Výjimkou jsou pooperační jednotky intenzivní péče a infekční oddělení, kde musíte používat výhradně ústavní prádlo. Při ukončení léčení zapůjčené prádlo i zdravotní pomůcky vrátíte. Výměnu ložního a osobního prádla provádíme podle potřeby, nejméně jednou týdně. Pacient má právo na čistě povlečené lůžko, avšak má též povinnost udržovat je čisté. Nelehejte a nesedejte si na lůžko v civilním oblečení nebo dokonce v botách! Udržujte čistotu v pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a samozřejmě i v celém areálu nemocnice. Respektujte třídění odpadu. Odpadky vyhazujte pouze do košů k tomu určených.
 3. Větší peněžité částky a ostatní cenné věci (např. předměty z drahých kovů, platební karty apod.) si v případě plánované hospitalizace do nemocnice neberte. Doporučujeme vám odevzdat částky vyšší než 1000,- Kč, vkladní knížky, platební a kreditní karty a cennosti uložit do úschovy v nemocnici. V případě potřeby předání zprostředkuje sestra nebo jiný pověřený pracovník. O uložení veškerých cenností obdržíte potvrzení. Jedině s tímto dokladem můžete uplatňovat vůči nemocnici nárok na náhradu případné ztráty. Během hospitalizace máte možnost po předložení příslušného potvrzení si kdykoliv vámi uložené předměty vyzvednout. Po ukončení hospitalizace vám budou peníze a cennosti vráceny.
 4. Po dobu pobytu v nemocnici o vás pečuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem, který určuje v rámci pokynů primáře nebo vedoucího lékaře oddělení diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a informováni o jeho možném vývoji. Máte právo dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků. Upozorněte lékaře na vámi donesené léky a poraďte se o vhodnosti jejich dalšího užívání. Léky, které vám určil váš ošetřující lékař,užívejte přesně podle pokynů.
 5. V naší nemocnici pracuje sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím staniční sestry na oddělení. Podá vám potřebné sociálně právní informace a pomůže v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s vaším onemocněním. Pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami či s pomocí blízkých nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav, zajistí domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu a navrhne další vhodné formy následné péče.
 6. Dieta je součástí léčby a je předepisována lékařem. Jejím nedodržováním narušujete proces léčení. Pokud chcete pít vlastní nápoje - minerální vody či limonády a požívat vlastní stravu, poraďte se s lékařem. Pacienti, kteří nejsou upoutáni na lůžko, se stravují v jídelních koutech. Imobilním pacientům přinese stravu k lůžku pověřený pracovník. Zbytky jídel nesmí zůstávat v pokoji. Požívání alkoholických nápojů je zakázáno.
  • Strava

   Pokud není určeno lékařem jinak, je podávána následovně:

   • Snídaně je podávána od 07.30 hodin
   • Přesnídávka (může být podávána společně se snídaní)
   • Oběd je podáván od 11.30 hodin do 12.00 hodin
   • Odpolední svačina je podávána od 15.00 hodin
   • Večeře je podávána od 17.00 hodin do 18.00 hodin )
   • Druhá večeře je podávána ve 21.00 hodin (je podávána pouze nemocným se speciální dietou)
  • Soukromá strava

   Vlastní jídlo můžete konzumovat za následujících podmínek:

   • Hotové pokrmy zkonzumujte ihned.
   • Zaměstnanci nemocnice nezajišťují mytí soukromého nádobí pacientů. Zajistěte si okamžitý odnos tohoto nádobí.
   • Ostatní potraviny spotřebujte do doby uplynutí jejich minimální trvanlivosti případný ohřev či uchování pokrmů je nutno domluvit předem se službu konající sestrou (donesená strava musí být v obalu vhodném pro mikrovlnný ohřev).
   • Sestry mohou kontrolovat uložené potraviny. Pokud zjistí u některého výrobku uplynulou dobu maximální trvanlivosti, oznámí tuto skutečnost pacientovi a mohou potraviny zlikvidovat.
   • Nemocnice nepřebírá odpovědnost za případné odcizení, kvalitu a trvanlivost hotových jídel či uložených potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené diety.
 7. Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Nerušte ostatní nemocné.
  Polední klid trvá od 12.30 hod. do 14.00 hod., noční klid je od 22.00 hod. do 6.00 hod. Mimo tyto vymezené hodiny můžete se souhlasem ostatních nemocných v pokoji užívat vlastní přenosný rozhlasový či televizní přístroj nebo mobilní telefon. V době poledního a nočního klidu mobilní telefon buď vypněte, nebo nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty.
 8. Doporučené návštěvní hodiny jsou: ve všední dny, o sobotách, nedělích a svátcích od 13.00 do 19.00 hodin. Mimo tyto doporučené termíny lze dohodnout s ošetřujícím lékařem dle závažnosti pacientova zdravotního stavu jiné hodiny návštěv. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat.
 9. Informace o vašem zdravotním stavu podává ošetřující lékař pouze vámi určeným osobám. S ohledem na lékařské tajemství určete včas, komu má být tato informace sdělena.
 10. Při propuštění z nemocničního ošetření vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčení. Do tří dnů od propuštění ohlaste u svého lékaře návrat z nemocnice. Jen tak si zajistíte návaznost léčby.
 11. Pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, lze vystavit propustku k návštěvě domova. Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze na základě vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reversu). Při onemocnění například infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která může ohrožovat vás či vaše okolí, a kdy povinné léčení stanoví zákon, nemůžete být propuštěni ani na revers. Při svévolném opuštění nemocnice budeme v takovém případě informovat kompetentní orgány - Policii ČR a Krajskou hygienickou stanici. Nemožnost propuštění na revers se týká též situace, kdy si váš zdravotní stav žádá neodkladného provedení ošetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytného k záchraně života. V případě svévolného opuštění nemocnice bude hospitalizace ukončena.
 12. Při pobytu v nemocnici dodržujte obvyklé společenské konvence. Respektujte soukromí a práva ostatních pacientů, berte ohled na jejich nemoc a případné potíže s ní spojené. Stížnosti sdělujte kompetentním osobám přiměřeně jejich závažnosti a pokud možno v přátelském duchu. S důvěrou se obracejte na svého ošetřujícího lékaře. Ve zvláště závažném případě se můžete obrátit na primáře oddělení nebo ředitele nemocnice.
 13. V nemocnici je možné požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji. Nadstandardními službami rozumíme umístění na pokoji hotelového typu s telefonem, televizorem a lednicí. V takovém případě musíte na pobyt v nemocnici finančně přispívat. Informace o cenách za nadstandardní ubytování poskytne ošetřující lékař. Zdravotní péči mají všichni pacienti stejnou.
 14. Kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných látek je v prostorách nemocnice zakázáno.
 15. V případě požáru nebo jiné krizové situace zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny zaměstnanců nemocnice.
 16. Nerespektování Domácího řádu nemocnice může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění.

Přejeme Vám brzké uzdravení.

MUDr. Zdeněk Kovařík, MBA v.r. ředitel nemocnice

Tento Domácí řád nemocnice Měšice u Prahy vstupuje v platnost dnem 1. března roku 2013 a zároveň se jím ruší domácí řád předchozí.

Stížnosti

Stížnosti na poskytování zdravotních služeb nebo na činnosti se zdravotními službami souvisejícími se šetří a vyřizují podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Hodnocení se provádí podle vyhlášky č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Nahoru